HTC 625 MT 6582 MT6580__alps__gxq6580_weg_l__gxq6580_weg_l__5.1__ALPS.L1.MP6.V2_GXQ6580.WEG.L_P69 Preloader: preloader_gxq6580_weg_l.bin Password ((harisali)

Haier L60 MT 6735 MT6735__Haier__Haier_I60__I60__5.1__I60-H01-S006-PK Preloader : preloader_m18hf_haier_i60_hd.bin